FØJO · Publikationer > Nyhedsbreve

Nyhedsbreve om forskning i økologisk jordbrug (før 2008)

Forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer under det tidligere Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, FØJO, blev frem til og med 2008 formidletgennem blandt andet nyhedsbrevet FØJOenyt, som siden er blevet erstattet af ICROFS nyt. Det tidligere FØJOenyt blev udsendt som nyhedsbrev pr e-mail.

I arkivet nedenfor findes links til artikler i e-mail nyhedsbreve udsendt i perioden 2006-2007.

FØJOenyt udkom som trykt nyhedsbrev i perioden 1998-2002 og som elektronisk nyhedsbrev i 2003-2006. Links til disse nyhedsbreve findes også i arkivet: Trykte nyhedsbreve 1998 til 2002.

 


Artikler i FØJOenyt 2007
Gå til kongressens hjemmeside


Tidligere nyhedsbreve

December 2006
Gå til kongressens hjemmeside
August 2006
 • Produktion og miljø i økologisk jordbrug
 • Vidensyntese om økologisk fiskeopdræt
 • Rodukrudt hører ikke hjemme i økologiske marker
 • Løbesystem med flere orner giver for få afkom
 • Økologer udvasker mindre kvælstof
 • Sundhed uden antibiotika - erfaringer fra amerikanske malkekvægsbesætninger
 • Økologi-kongres samlede Europæisk forskning i økologi
 • Ny bog om resultaterne af økologisk forskning

Gå til kongressens hjemmeside
December 2005
 • Kløvergræsmarker modvirker drivhuseffekten
 • Drivkræfter bag landmænds til- og fravalg af økologisk drift
 • Kamme, der overvintrer, kan holde på jordens kvælstof
 • Tendens til forskel i fjerpilning og brug af udeareal blandt afstamninger af høns
 • Vekselvirkning mellem plantesygdomme påvirker sygdomsudviklingen
 • Økologi-kongres 2006 med åbne europæiske indlæg
 • Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande

Oktober 2005
 • Ring i trynen garanterer ikke en lav N udvaskning fra søer på græs
 • Forskelle i indhold af spormineraler mellem økologi sk og konventionel mælk
 • Muligheder og begrænsninger ved afprøvning af homøopati til kvæg
 • Hestebønner på kamme starter godt, men ender med risiko for lejesæd
 • Økologi ske brug skaffer indtægt fra mange slags aktiviteter
 • Givtig blanding af forskere og græsrødder ved økologi kongres i Australien

August 2005
 • Grønkål optager nitrat fra mere end to meters dybde
 • Børsterensning kan reducere stinkbrand i hvede
 • Lav gødskning øgede udbyttet ved intensiv æbledyrkning
 • Resistens hos sorter af hvede og triticale mod stinkbrand og stængelbrand
 • Størrelsessortering kan forbedre sundheden i økologisk såsæd
 • Økologisk dyrkningssystem begrænser tab af gødning
 • Svampegift i korn kan måles med hurtig og billig metode
 • Økologiske brochurer for forbrugere, producenter og forhandlere

Juni 2005
 • Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød
 • Efterafgrøder har ringe effekt på P og K forsyningen på udpint lerjord
 • Slagtesvin på friland kræver optimeret driftsledelse for at mindske miljøbelastningen
 • Landdistrikter kan udvikles gennem økologiske fødevaresystemer
 • Index beregner hvor godt økologisk vårbyg konkurrerer med ukrudt
 • Er der krummer i din jord - eller er det bare knolde
 • Sundhed og økologiske produktionsmetoder
 • Kvalitet og sikkerhed i økologiske animalske produkter

April 2005
 • Øget indhold af fytoøstrogener i økologisk mælk og den biologiske betydning
 • Forskelle i bygsorters tolerance overfor ukrudtsharvning
 • Hundrede procent økologisk fodring til svin og fjerkræ
 • Ærtesorters modtagelighed for ærtesyge-frøsmitte
 • Vårbygsorters resistens mod stribesyge og nøgenbrand
 • Workshop om sundhed og økologiske produktionsmetoder
 • Temadag om ny teknik i økologisk jordbrug

Februar 2005
 • Økologisk kost gavnede rotters sundhed
 • Svampegift dannes i fugtigt korn på trods af nedkøling
 • Stor produktion af grovfoder og lav nitratudvaskning ved dyrkning af grønbyg med italiensk rajgræs efter kløvergræs
 • Kerneudbytte af vårbygsorter og sortsblandinger under forskellige gødningsniveauer
 • Økologisk mælkeproduktion
 • Mange fordele ved samdyrkning af frøbælgplanter og korn
 • Bladsygdomme på byg afhænger af sort, placering i sædskiftet og gødningstype

December 2004
 • Majs på kamme viser lovende merudbytte
 • Kløvertræthed er koblet til tidligt nematode-angreb
 • Moderne forbrugere efterspørger økologisk convenience
 • Salmonella bakterier kan spredes blandt økologiske grise
 • Udvaskning af organisk bundet kvælstof og kulstof
 • Jord- og frøbårne sygdomme i lupin kan forebygges med resistente sorter og et fornuftigt sædskifte
 • EU-netværk med fokus på bæredygtig kornproduktion
 • Nye strategier til at bekæmpe kvik
 • Mekanisk jordløsning fjernede pløjesål - men gav varierende effekt på udbyttet
 • Ukrudtets udvikling i de økologiske sædskifte-forsøg
 • Coli bakterier forringer E-vitamin status hos fravænnede grise

Oktober 2004
 • Moderne økologi er afhængig af stærke Ø-mærker
 • Bedre kvalitet af grovfoder gavner kvægbedriftens økonomi
 • Driftsformen har begrænset effekt på jordens evne til at holde på vandet
 • Storforbrugere ønsker anstændige fødevarer
 • Nye midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler
 • Feltdage gavner konsulenternes input til økologiske landmænd
 • Udvaskning af nitrat fra sædskifteforsøget
 • Danmark i spidsen for styrket EU forskning i økologisk jordbrug
 • Flere antioxidanter i økologisk mælk
 • Temadag om Økologisk mælkeproduktion
 • Okologgen er udvidet
 • Mød FØJO på Økologi-kongressen 2004

August 2004

 • Ældre marker med kløvergræs kan beskytte grundvandet mod nitrat
 • Genetisk forskel mellem certificerede frø og markafgrøde af vinterraps
 • Høj kvalitet af grønsagsfrø ved tunnelproduktion
 • Økologisk jordbrug kan profilere sig gennem landskabs- og naturkvalitet
 • Udledning af lattergas fra græsmarker øges ved afgræsning og gødskning
 • Jordløsning i vækstsæsonnen øger ikke N mineraliseringen
 • Brystblærer hos slagtekyllinger betinges mere af afstamning end af siddepinde
 • Resultater fra SAFO's workshop om fødevaresikerhed og dyrevelfærd

Juni 2004
 • Sen afpudsning begrænser angreb af kløversnudebiller
 • Økologiske landmænd fordeler sig ujævt i Danmark
 • Samme udvaskning af kvælstof ved økologisk og konventionel planteavl
 • Stribedampning virker mod ukrudt
 • Bekæmpelse af æbleskurv ved brug af plantens egne forsvarsmekanismer
 • Resistente bygsorter begrænser problemer med bladplet i økologisk såsæd
 • Ny EU forskning i kvalitet, sikkerhed og omkostninger i produktionen af økologiake og 'low input' fødevarer
 • Kritisk undersøgelse af Kemink systemet til pløjefri dyrkning
 • Efterafgrøder kan forbedre planternes svovlforsyning
 • Revision af EU's øko-regler
 • Brug minisommerbrak med omtanke
 • Vurdering af velfærd hos økologiske kalve
 • Natursyn hos økologiske landmænd
 • Sortsforskel i optag af næringsstoffer, vækst og kerneudbytte af økologisk vårbyg
 • Udbyttet i økologiske sædskifter bestemmes af kvælstof og ukrudt

Økologisk jordbrug har gode muligheder for at blive selvforsynende med energi fra bl.a. biogas, rapsolie og vindmøller.

April 2004
 • Biogas giver ny energi til økologisk jordbrug
 • Plantedække øger udnyttelsen af N i økologiske grønsager
 • Forbud mod konventionel gylle og foder vil fordyre økologisk planteavl
 • Blandede sorter af byg klarer sig godt i økologisk jordbrug
 • Vindspredning af GM pollen fra raps- og rugmarker
 • Alternativ bekæmpelse af skurv i økologiske æbler

En tilstrækkelig forsyning med svovl er vigtig, ikke alene for udbyttet, men også for kvaliteten af foder og brødhvede.

 • Svovl i økologiske sædskifter
 • Temasider om økologi
 • Kamdyrkning af hestebønner
 • Økologisk jordbrug i globalt perspektiv
 • Effekt af damp på ukrudt og mikroliv
Økologisk jordbrug er bedre til at holde hus med kvælstoffet end hidtil antaget.

December 2003

 • Økologisk jordbrug er godt for vandmiljøet
 • Måling af drivhusgas fra kløvergræs
 • Nye produktionssystemer til økologiske slagtesvin
 • Husdyrsundhed og fødevaresikkerhed
 • Sameksistens med genmodificerede afgrøder?
 • Jordkvalitet, forskning og udvikling af økologisk jordbrug


Der er en markant forskel på naturværdien i økologiske og konventionelle hegn og markskel.
Oktober 2003
 • Naturen er bedre i økologiske hegn og skel
 • Gode ideer til giftfri rotte- og musebekæmpelse
 • Kontrol af sundhedsproblemer i økologiske svinebesætninger
 • Hvor bliver kvælstoffet af?
 • Resistens overfor sædskiftesygdomme i frøbælgplanter?Korn, der ikke er tørret til lagerfasthed, kan angribes af svampe.
August 2003
 • Pas på kornet efter høst
 • Alternative metoder mod æbleskurv
 • Mælkens CLA-indhold afhænger af foderet
 • Ikke-medicinsk kontrol af indvoldsorm i grise
 • Bekæmpelse af tidsler
 • Pleje af nyttefaunaen i økologiske sædskifter
 • Minisommerbrak på sandjord

Det økologiske forbrug er generelt vokset frem til midten af 1999, hvorefter det efter lidt rutschen op og ned har stabiliseret sig på niveauet fra 1998.
Juni 2003
 • Forbrug af økologiske fødevarer
 • Økologiske fødevarekæder - et anderledes helhedssyn
 • Hvor meget kvælstof henter kløver fra luften?
 • Mindre jordbehandling med kamme
 • Ukrudtsfloraen i de økologiske sædskifteforsøg
 • Lige nu i den økologiske æbleplantage


Raps fremhæves ofte som en af de afgrøder, der er vanskeligst at sikre mod GM-spredning.
April 2003
 • Pollenspredning fra gm-raps
 • Græsmarkens eftervirkning
 • Miljøeffekter ved rækkedampning på friland
 • Efterafgrøder med mange formål
 • Nyt dyrkningssystem til økologisk tomat
 • Sædskiftesygdomme hos frøbælgplanter


Gennemgangen viser først og fremmest, at det økologiske dyrkningssystem er en helhed, hvor de enkelte elementer som næringsstofforsyning, ukrudtstryk, jordens liv og mange flere er forbundne.
Januar 2003
 • Økologisk planteproduktion
 • Konkurrence mellem afgrøde og ukrudt
 • Reduceret jordbehandling giver mere liv i jordenTrykte nyhedsbreve


Trykte nyhedsbreve 1998 til 2002