FØJO · Publikationer >FØJO-rapporter

FØJO-rapporter (før 2008)

Forskere, som har deltaget i FØJO's forskningsprogrammer, har publiceret og formidlet deres viden på mange forskellige måder. For at syntetisere (sammenfatte) forskningen på de forskellig fagområder og på den måde medvirke til en perspektiverende og helhedsorienteret formidling udgav det tidligere forskningscenter, FØJO, en selvstændig rapportserie; FØJO-rapporter. Rapporterne, der koster fra 50,- til 100,- kr. kan bestilles enkeltvis. De enkelte rapporter kan også hentes gratis nedenfor.

Rapport nr. og titel

1 Forskning i økologisk svineproduktion
2 Kvælstofudvaskning og -balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer
3 Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug
4 Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug
5 Simulering af fossilt energiforbrug & emission af drivhusgasser
6 Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion
7 Husdyrgødning og kompost
8 Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger
9 Naturkvalitet i økologisk jordbrug
10 Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug
11 Forskning og udvikling i økologisk ægproduktion
12 Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde
13 Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger
14 Økologiske fødevarer og menneskets sundhed
15 Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug
16 Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug
17 Økologisk mælkeproduktion. Strategier for foderforsyning ved 100% økologisk fodring
18 Økologisk planteproduktion - Resultater af forskning i FØJO I
19 Energi i økologisk jordbrug
20 Økologisk mælkeproduktion - foding og management ved høj selvforsyning
21 Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark


til toppen

Forskning i økologisk svineproduktion
Økologisk svineproduktion er en af de svagest udviklede økologiske produktionsgrene i Danmark, og der er mange uafklarede spørgsmål vedrørende mulighederne for at etablere og udvikle en rationel svineproduktion. På denne baggrund afholdtes en temadag om økologisk svineproduktion, og denne rapport opsummerer indlæg og posters herfra. Emnerne omfatter produktionsforhold, foder og foderværdi, sundhedsforhold samt samgræsning mellem svin og kvæg.

J. Hermansen (red.), 1998. Forskning i økologisk svineproduktion. FØJO-rapport nr. 1.

Pris ved bestilling: 50,- kr.
Download PDF 1.900 kb

til toppen Kvælstofudvaskning og -balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer
Udvaskning af kvælstof er fortsat et af de største problemer i dansk landbrug. For at få et overblik over hvordan forskellige økologiske sædskifter og dyrkningspraksis bidrager til udvaskningen, blev der gennemført en vidensyntese om kvælstofomsætning. Rapporten samler viden fra undersøgelser omkring kvælstofomsætning og -udvaskning i økologisk og konventionelt jordbrug, herunder dyrkningsmæssige faktorers indflydelse. Rapporten evaluerer endvidere modeller for udvaskning og kvælstoffiskering. Den tilgængelige viden samt modeller danner grundlag for rapportens beskrivelse af kvælstofbalance og udvaskning i forskellige økologiske og konventionelle brugstyper.

E. S. Kristensen og J. E. Olesen (red.), 1998. Kvælstofudvaskning og -balancer i konventionelle og økologiske produktionssystemer. FØJO-rapport nr. 2.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 1.800 kb

til toppen Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug
Samfundet har interesse i økologisk jordbrugs potentiale i forbindelse med bevarelse af miljø- og naturværdier. Økologisk jordbrug søger at minimere ressourceforbruget og miljøbelastningen ved brug af god næringsstofhusholdning og forbedring af jordens frugtbarhed. I rapporten diskuteres mulighederne for, at det økologiske jordbrug bidrager til løsning af problemerne i det konventionelle landbrug og samfundet med recirkulation af næringsstoffer. Jordbrugets indflydelse på jordkvaliteten diskuteres, ligesom dyrkningens indflydelse på naturkvaliteten i og omkring de dyrkede arealer og fremme af lokale miljømål diskuteres.

H. F. Alrøe og C. B. Andreasen (red.), 1999. Natur, miljø og ressourcer i økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 3.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 1.500 kb

til toppen Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug
Der er bekymring for, at det vil blive vanskeligere at opretholde en effektiv ukrudtsregulering i økologisk jordbrug på grund af de ændrede krav til produktionen og intensivering af jordbruget. Nærværende rapport er skrevet på baggrund af en workshop, som gennemgik plantebeskyttelsesproblemer på forskellige økologiske bedriftstyper og belyste en række praktiske problemer i økologisk planteavl. Diskussionerne er opdelt i fire hovedtemaer: Regulering af ukrudt, kontrol med sygdomme, forebyggelse af skadedyrsangreb og belysning af andre problemer såsom jordens frugtbarhed, valg af alternative afgrøder mm.

I. A. Rasmussen (red.), 1999. Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 4.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 2.300 kb

til toppen Simulering af fossilt energiforbrug & emission af drivhusgasser
Øget jordbehandling ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse i det økologiske jordbrug har givet en forventning om et højere energiforbrug i økologisk end i konventionelt jordbrug. Beregninger viser imidlertid, at der på landsplan spares energi ved omlægning til økologisk jordbrug. Dette skyldes primært, at der i økologisk jordbrug ikke anvendes kunstgødning. Rapporten belyser effektive veje til at mindske energiforbrug og udledning af drivhusgasser, som at mindske produktionen, indføre mere energieffektive teknologier og evt. øge bioenergiproduktionen.

T. Dalgaard, N. Halberg og J. Fenger, 2000. Simulering af fossilt energiforbrug & emission af drivhusgasser. FØJO-rapport nr. 5.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 750 kb

til toppen Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning
til økologisk mælkeproduktion

Et overordnet mål i det økologiske jordbrug er at sikre en god dyrevelfærd. Reguleringen af økologisk jordbrug garanterer imidlertid ikke automatisk en god dyrevelfærd. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en vidensyntese om sundhedstilstanden i økologiske malkekvægsbesætninger. De ændringer, der sker på bedriften i forbindelse med omlægning til økologisk jordbrug, er belyst fra dyrlægens, konsulentens og landmandens synsvinkel. Viden der findes om velfærd, sygdomsforebyggelse og -behandling samles og mulighederne for at regulere og sikre sundhed og velfærd i økologiske malkekvægsbesætninger vurderes.

E. S. Kristensen og S. M. Thamsborg (red.), 2000. Sundhed, velfærd og medicinanvendelse ved omlægning til økologisk mælkeproduktion. FØJO-rapport nr. 6.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 2.200 kb

til toppen Husdyrgødning og kompost
Anvendelse af organisk gødning kan set fra et miljømæssigt synspunkt være problematisk, fordi der opbygges puljer af kvælstof i jorden, som kan give udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. For at undgå tab af næringsstoffer, er det derfor nødvendigt med en god håndtering af fast staldgødning og en vis styring af husdyrenes brug af udendørsarealer. En række forskningsprojekter på området blev diskuteret på et møde, og indlæggene danner baggrund for denne rapport. Projekterne handlede om dybstrøelsesmåtter fra kvæghold, næringsstofniveauer ved udendørs sohold samt import og udbringning af gødning.

S. G. Sommer og J. Eriksen (red.), 2000. Husdyrgødning og kompost. FØJO-rapport nr. 7.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 4.700 kb

til toppen Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger
Undersøgelser viser, at der er et stort potentiale for et udvidet salg af svinekød. Økologisk svineproduktion skal dog i fremtiden leve op til forøgede kvalitetskrav mht. miljøbelastning, husdyrvelfærd og sundhed. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en vidensyntese om muligheder og begrænsninger i økologisk svineproduktion. I rapporten præsenteres tilgængelig viden om svineproduktionssystemer, sygdomsrisiko ved frilandsproduktion, stimulering af svins modstandsdytighed mod infektioner gennem fodringsstrategier, svins forsyning med essentielle næringsstoffer og produktkvaliteten.

J. E. Hermansen (red.), 2000. Økologisk svineproduktion - udfordringer, muligheder og begrænsninger. FØJO-rapport nr. 8.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 2.800 kb

til toppen Naturkvalitet i økologisk jordbrug
Der er flere begrundelser for at se på naturkvalitet i forbindelse med økologisk jordbrug: Et samfundsmæssigt ønske om en alsidig natur og ønsket om udvikling af økologisk jordbrug i henhold til dets målsætninger. For at få et overblik over begrebet naturkvalitet og de tilhørende natursyn, blev der udarbejdet en vidensyntese, der inddrager biologiske, produktionsmæssige og rekreative hensyn. Rapporten introducerer indikatorer og drivkræfter i landbrugslandskabets udvikling og det økologiske jordbrugs potentiale i aktiv landskabsplanlægning. Naturindholdet diskuteres i forhold til agerlandet og de udyrkede arealer ligesom de oplevelsesmæssige aspekter belyses.

K. Tybirk og H. F. Alrøe (red.) 2001. Naturkvalitet i økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 9.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 1.600 kb

til toppen Status omkring grundvandsbeskyttelse
ved omlægning til økologisk jordbrug

I Danmark er det målet, at grundvandet uden rensning kan anvendes til drikkevand. Det kræver en aktiv indsats for at undgå pesticider og nitrat. I den forbindelse er der gennemført en vidensyntese om det økologiske jordbrugs rolle i beskyttelse af grundvandet. Pesticidbelastningen mindskes ved omlægning, men det er usikkert hvordan nitratudvaskningen påvirkes. Rapporten giver en status over forureningsproblemer fra landbruget og belyser N-udvaskningen i økologisk jordbrug i forhold til bl.a. fangafgrøder, bedriftstyper og belægningsgrad.

B. Hansen, V. Ernstsen og H. J. Henriksen (red.), 2001. Status omkring grundvandsbeskyttelse ved omlægning til økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 10.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 1.400 kb

til toppen Økologisk ægproduktion
Den økologiske produktion af konsumæg i Danmark er gennem de sidste 3-4 år steget fra få promille til ca. 12 procent. Landmænd som vil producere økologiske konsumæg står overfor det problem, at de avlsdyr, der er til rådighed, er genetisk tilpasset den konventionelle produktion, som for læggehøners vedkommende er bure. I FØJO I blev der udført grundlæggende forskning, som gav resultater m.h.t. avl og selektion til forbedring af avlslinier m.h.t. reducering af tendens til fjerpilning. I rapporten præsenteres denne forskning sammen med forsknings- og udviklingsaktiviteter, der fokuserer på udvikling af produktionssystemer, bedre fodring m.m.

Poul Sørensen (red.), 2001. Forskning og udvikling i økologisk ægproduktion. FØJO-rapport nr. 11. 75 sider.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 1.700 kb

til toppen Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde
Hovedformålet for FØJO-projektet "Samfunds- og miljømæssige konsekvenser af forskellige strategier for udvikling og udbredelse af økologiske jordbrugssystemer" var at producere videnskabeligt baserede vurderinger til brug for at bedømme virkningerne af økologisk landbrugs udvikling i Danmark. Dels gennem at analysere de samfundsmæssige udviklingsprocesser af væsentlig betydning for udviklingen af fremtidens danske økologiske jordbrug, dels ved at vurdere de samfunds-økonomiske effekter af disse forskellige scenarier, samt endelig ved at demonstrere alternative omlægningsprocessers mulige påvirkning af miljø og natur. I denne rapport fokuseres på natur- og miljøkonsekvenserne af forskellige omlægningsstrategier.

Vibeke Langer (red.), 2001. Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde. Scenarier for natur miljø og produktion. FØJO-Rapport nr. 12.

Pris ved bestilling: 125,- kr.
Download PDF 4.592 kb

til toppen Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve
fra malkekvægsbesætninger

Langt flertallet af tyrekalvene fra malkekvægsbedrifter eksporteres til konventionelle bedrifter. Dermed tabes en mulighed for at producere økologisk oksekød. Som første del af en ph.d.-studium er det derfor gennemført interviews og spørgeskemaundersøgelser, der belyser barrierer og muligheder for at etablere en rationel og bæredygtig produktion af oksekød på basis af tyrekalve og stude. I rapporten præsenteres resultaterne af undersøgelsen sammen med resultater af litteraturstudier og modelberegninger. Holdnings- og driftsmæssige faktorer belyses, ligesom de markedsmæssige forhold beskrives.

B. Nielsen, S. M. Thamsborg, J. E. Hermansen, T. Kristensen og P. S. Enemark (red.), 2001. Økologisk oksekødsproduktion baseret på tyrekalve fra malkekvægsbesætninger. FØJO-rapport nr. 13.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 8.920 kb

til toppen Økologiske fødevarer og menneskets sundhed
Økologiske fødevarer får stigende opmærksomhed fra forbrugere og politikere. Det bliver derfor stadig mere aktuelt at samle viden om den sundhedsmæssige betydning af økologiske fødevarer. Projektet opsummerer derfor den tilgængelige viden om økologiske fødevarers indflydelse på biologiske processer, sundhed og sygdom, fødevarernes betydning for forbrugernes egen oplevelse af sundhed, velvære og livskvalitet og økologiske produktionsprincippers indflydelse på fødevarers indhold af ønskede og uønskede stoffer. Rapporten begrænser sig til at vurdere sundhedsmæssige effekter knyttet til indtagelse og forbrug af fødevarer.

K. O. Jensen, H. N. Larsen, J. P. Mølgaard, J. Andersen, A. Tingstad, P. Marckmann og A. Astrup, 2001. Økologiske fødevarer og menneskets sundhed. FØJO-rapport nr. 14.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 1.300 kb

til toppen Forædling af korn og bælgsæd
samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug

I 2002 blev der gennemført en vidensyntese om såsæd og forædling i korn og bælgsæd. Vidensyntesen har haft til formål at give en samlet og helhedsorienteret vurdering af hvilken indsats inden for planteforædling og såsædsproduktion, der er nødvendig for på kortere og længere sigt at sikre og fremme økologisk planteproduktion. Vidensyntesen er udarbejdet af en ekspertgruppe bestående af forskere, forædlere, landmænd og repræsentanter for såsædsindustrien m.fl. Gruppen peger både på tekniske og faglige problemer, som skal løses, og på institutionelle tiltag, der er nødvendige som støtte til - og måske som forudsætning for - en effektiv økologisk produktion.

I forlængelse af vidensyntesen er der udgivet en rapport, som gennemgår og diskuterer området, ligesom den sammenfatte anbefalinger af både specifik og generel karakter.

Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) 2002. Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 15.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 2.000 kb

til toppen Konsekvenser af genmodificerede afgrøder
for økologisk jordbrug
I Europa og resten af verden forventes det - trods betydelig forbrugerskepsis - at anvendelsen af genmodificerede planter (GMP) vil stige. I økologisk jordbrug må der ikke anvendes GM-planter, men udbredelsen af GM-afgrøder i det konventionelle jordbrug vil øge risikoen for GMP-forurening af økologiske marker og produkter.

En gruppe bestående af bl.a. forskere og forædlere har gennemgået den eksisterende viden om genmodificerede planter. Målet har været at skabe et videngrundlag, der gør det muligt for økologisk jordbrug og myndighederne at forholde sig aktivt til konsekvenserne af en øget dyrkning af genmodificerede planter. Gruppens resultater er fremlagt FØJO-rapport nr. 16/2002.

Gösta Kjellsson og Birte Boelt (red.) 2002. Konsekvenser af genmodificerede afgrøder for økologisk jordbrug. FØJO-rapport nr. 16. 136 sider.

Pris ved bestilling: 100,- kr.
Download PDF 1.500 kb

til toppen Perspektiver ved 100 pct. økologisk fodring
En af de langsigtede konsekvenser af overgangen til 100 pct. økologisk fodring forventes at være stigende selvforsyning enten på den enkelte bedrift eller i bedriftsfællesskaber og lignende. Rapporten gennemgår en række aktuelle, praksisrelevante forskningsresultater om 100 pct. økologisk fodring og diskuterer mulighederne for at gennemføre fodringen med den økologiske bedrifts egne afgrøder evt. suppleret med dansk produceret foder. På baggrund heraf beskrives forskellige udviklingsstrategier for økologisk mælkeproduktion, dels i forhold til at opretholde de nuværende mål omkring produktionsniveau, dels i forhold til en drejning mod en mælkeproduktion, som udvikles ud fra en mere overordnet udvikling af økologisk produktion.

Jakob Sehested og Troels Kristensen (Red.) 2002. Økologisk mælkeproduktion. Strategier og foderforsyning ved 100 procent økologisk fodring. FØJO-rapport nr. 17. Rapporten, som kan fås ved henvendelse til FØJO på tlf. 8999 1675, koster 75 inkl. moms og forsendelse.

Pris ved bestilling: 75,- kr.
Download PDF 1.220 kb

til toppen Økologisk planteproduktion
Resultater af forskning i FØJO I
I slutningen af 90erne blev der i regi af FØJO etableret en række forskningsprojekter inden for økologisk planteproduktion.

I projekterne blev der arbejdet på forskellige områder inden for plantedyrkningen, bl.a. kompostering, næringsstofforsyning, jordfrugtbarhed, plantesundhed og kvalitet, sædskifter, arts og sortsvalg samt regulering af ukrudt, sygdomme og skadedyr.

En FØJO-rapport samler og gennemgår resultaterne fra denne forskning. Dels er de mest interessante resultater - set fra et praktisk og rådgivningsmæssigt synspunkt - blevet udvalgt og gennemgået, dels giver rapporten en detaljeret gennemgang af de enkelte projekter

Michael Tersbøl og Claus Bo Andreasen, 2002. Økologisk planteproduktion. Resultater af forskning i FØJO I. FØJO-rapport nr. 18.

Pris ved bestilling: 100,- kr. Down load pdf (1.900 kb)


til toppen Energi i økologisk jordbrug
Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi

Målsætningen om at reducere forbruget af fossil energi er klart formuleret i de økologiske principper. Desuden er der både forsyningsmæssige og geopolitiske grunde til, at det kan være klogt at fremtidssikre økologisk jordbrug ved at øge selvforsyningsgraden. På den baggrund iværksatte FØJO i efteråret 2002 en vidensyntese med det formål at "syntetisere den viden, der foreligger omkring energiforbrug, muligheder for besparelser, indkøb af vedvarende energi og produktion af energi i økologisk jordbrug".

Vidensyntesens analyser viser bl.a., at potentialet for produktion af vedvarende energi i økologisk jordbrug er stort, således at det teoretisk set er forholdsvis let at blive selvforsynende med det direkte energiforbrug.

I rapporten er der hovedsageligt fokuseret på energiteknologier, som inden for en kort tidshorisont kan implementeres, og på teknologier, som kan udnyttes decentralt på den enkelte gård eller i lokale fællesanlæg i tråd med nærhedsprincippet. Endvidere er der fokuseret på teknologier, som kan bidrage til at opfylde andre højt prioriterede målsætninger i økologisk jordbrug: Selvforsyning med foder og næringsstoffer samt øget recirkulering.

Uffe Jørgensen og Tommy Dalgaard (red.) 2004. Energi i økologisk jordbrug - Reduktion af fossilt energiforbrug og produktion af vedvarende energi. FØJO-rapport nr. 19.

Pris ved bestilling: 100,- kr. Down load pdf (5.1 mb)

til toppen Økologisk mælkeproduktion - fodring og management ved høj selvforsyning

I fremtidens økologiske mælkeproduktionssystemer forventes et øget fokus på selvforsyning med foder. Foderrationen forventes i stigende grad at være baseret på grovfoder, idet udbytte-potentialet under danske dyrkningsbetingelser er klart højest i de typiske grovfoderafgrøder (græs, majs og helsæd) i forhold til mere proteinrige og koncentrerede afgrøder som ærter, raps, lupiner og korn til modenhed. Der er imidlertid behov for mere viden om den mest hensigtsmæssige tilpasning af bedriften således, at en høj selvforsyning med foder, kan ske samtidig med at bedriften opretholder sin lønningsevne, og fodringen tilgodeser køernes behov og fremmer produkternes kvalitet.

Formålet med denne rapport er at bidrage med viden, der kan sætte den enkelte økologiske kvægbruger i stand til at vurdere forskellige alternativer til fortsat udvikling af bedriften i overensstemmelse med de grundlæggende økologiske principper og værdigrundlag. Væsentlige elementer heri er at arbejde med stedlige ressourcer, sikre at produktionen gennemføres i overensstemmelse med dyrenes behov og at der produceres fødevarer af optimal kvalitet.

Troels Kristensen (red.) 2005. Økologisk mælkeproduktion - fodring og management ved høj selvforsyning. FØJO-rapport nr. 20.

Pris ved bestilling: 75,- kr. Down load pdf (0.8 mb)


til toppen Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark

Produktion af fisk i Danmark efter økologiske principper startede i 2001. Et egentligt regelsæt for økologisk fiskeproduktion forelå i 2004, og i 2005 kom den første danske regnbueørred med det røde Ø-mærke på markedet.

I dag udgør den økologiske produktion ca. 120 tons ørreder i ferskvand (regnbueørred og kildeørred), hvilket svarer til 0,3 pct af den danske produktion i akvakultur. Målsætningen for Dansk Akvakultur er dog, at 10 pct af den samlede danske produktion skal være økologisk i år 2015.

For at nå dette mål kræves ny forskning, der kan medvirke til at løse de udfordringer økologisk produktion af fisk står overfor. Som start på denne udvikling har FØJO gennemført en vidensyntese, der sammenfatter den eksisterende viden om økologisk fiskeopdræt og som identificerer de mest centrale udfordringer. Blandt konklusionerne er, at bæredygtig produktion af økologiske fisk i Danmark kræver ny forskning i spisekvalitet og fremstilling af økologisk fiskefoder fra landbrugsplanter.

Alfred Jokumsen (red.) 2006. Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark. FØJO-rapport nr. 21.

Pris ved bestilling: 100,- kr. Download pdf (0.8 mb)