FØJO · Publikationer > Interne rapporter

Interne rapporter

I forbindelse med temadage og workshops, i forbindelse med udredninger samt i forbindelse med udarbejdelse af forskellige oversigter har det tidligere forskningscenter, FØJO, udgivet forskellige publikationer. Herudover har der været meget stor interesse for de analyser og udredninger m.fl., som FØJO har udarbejdet. FØJO har offentliggjort de forskellige publikationer som "Interne rapporter".


Forskningsmetodik i økologisk jordbrug
Den holistiske tilgang til forskning i økologisk jordbrug medfører et behov for en bredere og mere omfattende forskningsmetodik. Der skal i det enkelte projekt tages komplekse hensyn, samtidig med at forskning skal have et kvalitativt højt niveau. Udviklingen af forskningsmetodikker har derfor høj prioritet i FØJO. Rapporten er skrevet på baggrund af en workshop med indlæg om forskningsproblematikker og tilgange og med gruppediskussioner af forskellige faglige områder.

Forskningsmetodik i økologisk jordbrug, FØJO, oktober 1998.

Økologiske scenarier for Danmark
Bichel-udvalget blev i foråret 1998 bedt om at vurdere de samlede konsekvenser af en total omlægning til økologisk jordbrug. En tværfaglig gruppe blev sat til at udarbejde scenarier for en sådan omlægning. Rapporten omfatter vurderinger af konsekvenserne for jordbruget, miljø, sundhed, produktion, økonomi og beskæftigelse samt en diskussion af centrale parametre for scenarierne og de videre perspektiver for økologisk jordbrug.

Økologiske scenarier for Danmark, Rapport til Bichel-udvalget, Miljøstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 1999 [Kan findes via miljøstyrelsens hjemmeside

Den gode jord
Dette temanummer af MiljøForskning belyser betydningen af jordens frugtbarhed i det økologiske jordbrug ud fra resultater fra forskellige forskningsprogrammer. Nogle af de beskrevne emner er jordstruktur, mikroorganismer og svampe, leveforhold for insekter og fugle, plantesundhed og kvalitet samt markens økosystem.

Den gode jord (temanummer af Miljøforskning, udgivet af SMP), juni 1999

Kvalitet og forarbejdning af økologisk mælk
Mælkens smag, sammensætning og holdbarhed kan påvirkes gennem fodring af malkekøerne, og kvaliteten kan yderligere påvirkes ved forarbejdningen. Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et temamøde om økologisk mælkekvalitet. Emnerne dækker landmandens muligheder, forarbejdning på mejeriet og forbrugerspørgsmål.

Kvalitet og forarbejdning af økologisk mælk, FØJO, oktober 1999

Download (pdf 300 KB)

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. gødskning og miljøpåvirkning
I økologisk jordbrug kan der ikke altid sikres tilstrækkelig gødning af økologisk oprindelse. Der er risiko for underforsyning med næringsstoffer i visse brugstyper og overforsyning i andre. På baggrund af bl.a. viden fra forskningsprojekter om næringsstofomsætning er gennemført en analyse af problemerne i de nuværende regler for økologisk jordbrug.

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. gødskning og miljøpåvirkning, FØJO, februar 2000

Download (pdf 300 KB)

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd
Reglerne for økologiske husdyrhold er på nogle punkter for unuancerede og sikrer ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig udvikling. Derfor er der udarbejdet en rapport med anbefalinger til ændringer for kvæg, svin og fjerkræ baseret på viden fra bl.a. forskningsprojekter. Analyse og anbefalinger er beskrevet individuelt for de forskellige arter.

Analyse af det økologiske regelsæt vedr. husdyrsundhed og husdyrvelfærd, FØJO, februar 2000

Download (pdf 1.055 KB)

Kvalitet og værdier i forskning inden for økologisk jordbrug
Kvalitetskrav og værdier spiller en rolle i forskningsprojekter om økologisk jordbrug. På baggrund af ti interviews med forskere beskriver rapporten betydningen af forskningskvalitet, værdiopfattelse og naturopfattelse for den enkelte forsker samt det spænd af meninger, der eksisterer på området.

Kvalitet og værdier i forskning inden for økologisk jordbrug, M. W. Hansen, FØJO, august 2000

Download (pdf 285 KB)

Principper for økologisk jordbrug
Forskningen i økologisk jordbrug skal bl.a. bidrage til en udvikling, som sikrer en opfyldelse af de økologiske principper. Dette kræver imidlertid en vis konsensus om målsætninger og principper. Notatet omhandler grundlæggende principper i økologisk jordbrug, en analyse af anvendte teknologier og hjælpestoffer i økologisk jordbrug og lægger op til diskussion af udviklingen.

Principper for økologisk jordbrug, Notat udarbejdet til FØJO's brugerudvalg, FØJO, november 2000

Download (pdf 250 KB)

Økologi-Kongres 2000, Troværdighed og succes
Økologi-Kongres 2000 blev afholdt med plenummøder og diskussioner på mindre temamøder. Både skriftlige indlæg og efterfølgende diskussioner er samlet i kongresbilaget. Mange forskelligartede emner er behandlet, som eksempelvis husdyretik, jordsundhed, græsrodsprojekter, GMO, eksport, sundhed, afsætning og økonomi.

Kongresbilag: Økologi-Kongres 2000, Troværdighed og succes, Landbrugets Rådgivningscenter, Forskningscenter for Økologisk Jordbrug, Vestsønderjyllands Erhvervsknudepunkt og Økologiens Hus, 2000

Download (pdf 730 KB)

Økologisk ægproduktion
Der er siden 1994 sket en vældig udvikling af den økologiske ægproduktion. Holdninger til emnet blev diskuteret på et temamøde, hvor forskere, brancheforeninger og producenter præsenterede forskningsresultater, græsrodsprojekter og praktiske erfaringer med opdræt og ægproduktion.

Økologisk ægproduktion, FØJO, november 2000

Download (pdf 570 KB)

Forædling i korn og bælgsæd
Økologisk såsæd har problemer med svampesygdomme. Samtidigt ønskes frihed for genteknologi. På baggrund af en vidensyntese og workshop om dette emne er udarbejdet en rapport, der belyser produktion af såsæd med hensyn til forædling, sygdomsresistens, skadevoldere og kvalitet.

Forædling i korn og bælgsæd, udfordringer og muligheder, FØJO, marts 2001

Download (pdf 8.300 KB)

Forskningsprojekter i FØJO II
Sammendrag og status
Rapporten beskriver igangsatte projekter og giver en kortfattet status for det arbejde og de erfaringer, som er gjort i 2001. Rapportens formål er at orientere danske forskningsbrugere, specielt FØJO's brugerudvalg og de organisationer, som brugerudvalget repræsenterer.

Det skal bemærkes, at forsøgene i nogle projekter først er etableret sent i 2001. På udgivelsestidspunktet var der således ikke gennemført egentlige forskningsaktiviteter, endsige publicering og formidlingsaktiviteter.

Download (pdf 1200 kb)

Midtvejsevaluering af FØJO II

I september og oktober 2002 blev forskningen i FØJO II evalueret af syv internationale forskere med erfaring inden for økologisk jordbrug. Evalueringen omfatter de 19 forskningsprojekter, som i 2000 blev påbegyndt i regi af FØJO II, dels "FØJO II som helhed". Den afsluttende rapport Midterm evaluation of DARCOF II er på 55 sider og giver - foruden selve evalueringen - bl.a. baggrund og status for den igangværende forskning.

Download (pdf 381 kb)


Produktionsstyring med fokus på husdyrsundhed og fødevaresikkerhed i økologiske svinebesætninger

Der er en forventning om, at økologisk svineproduktion gennemføres på en måde, der sikrer dyrene et højt niveau af velfærd samtidig med, at produktsikkerheden er høj. Det er imidlertid en stor udfordring at udvikle produktionen på en måde, der sikrer fødevaresikkerhed uden at dyrenes velfærd forringes.

I projektet "Styring i relation til sundhed og fødevaresikkerhed i økologisk svineproduktion" undersøges mulighederne i forbedret management. I rapporten, som er udarbejdet i forlængelse af en workshop, skitseres mulighederne.

Download (pdf 431 kb)

Nitratudvaskning fra økologiske og konventionelle planteavlsbedrifter - simuleringer med FASSET bedriftsmodellen

I forbindelse med Vandmiljøplan II, blev økologisk jordbrug inddraget som et af virkemidlerne til reduktion af kvælstofudledningen fra landbruget. Det blev dog understreget, at estimatet for effekten af økologisk jordbrug var behæftet med betydelig usikkerhed, og på den baggrund blev der iværksat en udredningsindsats. Denne rapport omhandler udredningens resultater vedr. kvælstofudvaskningen på planteavlsbrug

Intern rapport nr. 56 - 2004 (pdf)

Workshop om sundhed og økologiske produktionsmetoder

Levnedsmiddelcentret (LMC) og FØJO holdt den 27. maj 2005 en forsknings-målrettet workshop om sundhed og økologiske produktionsmetoder. Baggrunden er bl.a. nye resultater fra FØJO's forskningsprojekter, der viser, at produktionsmetoderne kan påvirke sundheden gennem fødevarerne. Denne rapport opsummerer workshoppen kort og indeholder præsentationer fra de faglige indlæg.

Intern rapport nr. 59 - 2005 (pdf)