forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning

Egenskaber ved sorter af vårbyg
til økologisk dyrkning

I det økologiske dyrkningssystem, som det defineres i EU-direktiv 2092/91, har sorternes konkurrenceevne over for ukrudt, deres sygdomsresistens og næringsstofoptagelse- og udnyttelse ekstra stor betydning, fordi der ikke er de samme muligheder som i konventionelt jordbrug for at kontrollere sygdomsudbrud, ukrudtstryk og næringsstofmangel ved hjælp af pesticider og kunstgødning.

Vårbyg udgør ca. 50 procent af kornarealet i økologisk jordbrug, eller 20 procent af det samlede areal. Resultatet fra dyrkning af vårbyg afhænger af valgte sorter og dyrkningssystem, og den udviser stor variation mellem år. Vores hypotese er at man gennem en forbedret karakterisering af dyrkningsegenskaber, som kan henføres til genetisk betinget vitalitet og tilpasning til biotisk og abiotisk stress under økologiske dyrkningsbetingelser, samt gennem anvendelse af sortsblandinger kan øge udbytte og udbyttestabilitet i vårbyg.

For at undersøge denne hypotese vil vi udføre markforsøg i De Økologiske Værkstedsarealer på Flakkebjerg, Jyndevad og Foulum samt parallelle forsøg under konventionelle vækstbetingelser. Vi vil undersøge omkring 120 hovedsageligt moderne sorter for egenskaber, som er specielt relevante for økologisk dyrkning. Ved hjælp af avancerede statistiske metoder vil vi beregne genotype-miljø vekselvirkninger for at kunne konkludere om der er behov for nye typer af sortsforsøg specielt til økologisk jordbrug. Hvis dette er tilfældet, vil vi udvikle og teste en protokol for sådanne sortsforsøg i den officielle sortsafprøvning.

Yderligere vil vi undersøge sortsblandinger effekt på udbytte og udbyttestabilitet, som potentielt kan skyldes reduktion af sygdomsangreb og ukrudtstryk samt en forbedret udnyttelse af plantenæringsstoffer, og hvordan sortsblandingen tilpasses de lokale miljø- og dyrkningsbetingelser.

Endelig vil specifikke markforsøg blive udført til belysning af vekselvirkningerne mellem afgrødeplante og henholdsvis ukrudt, sygdomskomplekser (flere sygdomme) og næringsstoftilgængelighed og matematisk modellering af sygdomsudvikling vil indgå i fortolkningen af resultaterne. I den forbindelse vil der blive udviklet metoder til måling af relevante planteegenskaber for økologisk dyrkning, således at de bedst egnede sorter til økologisk jordbrug kan selekteres.

Endelig vil den genetiske diversitet på DNA niveau blive undersøgt ved hjælp af DNA-baserede markører (SSR-markører) for at undersøge potentielle muligheder for sortsadskillelse og kortlægning af vigtige dyrkningsegenskaber. Disse resultater vil give et bidrage til hvordan moderne molekylære forædlingsmetodikker som kan anvendes inden for forædling i relation til økologisk jordbrug. Metoder som involverer genetisk modificerede planter (GMOer) er ikke ønskede i økologisk jordbrug ifølge f.eks. IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) - regelsættet.

Det videnskabelige arbejde i projektet udføres i 6 arbejdsgrupper som fokuser på hvert sit aspekt af ovenstående problemstilling:

Sortsafprøvning (WP1), Afgrøde-ukrudt vekselvirkninger (WP2), Sygdomskomplekser (WP3), Næringsstofoptagelse og afgrøde-performance (WP4), Genetiske markører (WP5) and Data analyse og modellering (WP6).

Vekselvirkning og koordinering af de forskellige delopgaver styres tæt via jævnlig fælles planlægning af plantemateriale, forsøgsdesign og data analyse. Resultaterne vil i stor udstrækning blive gjort tilgængelige via internettet som supplement til publisering i videnskabelige tidsskrifter.

Projektnummer og titel
VI.2 Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning (BAR_OF)

Projektleder
Hanne Østergaard, forskningsspecialist
Forskningscenter Risø, Afd. for Planteforskning
Frederiksborgvej 399, Postboks 49, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 77 41 11, Fax: 46 77 41 22
E-mail: hanne.oestergaard@risoe.dk

Projektdeltagere
Gunter Backes og
Jeanette Vollmer, Risø, Gerhard Deneken, Preben Klarskov Hansen, Ilse Ankjær Rasmussen, Margrethe Askegaard, Hans Pinnschmidt, Mogens Hovmøller, Jørgen Berntsen, Ingrid K. Thomsen, Kristian Kristensen og Jacob Willas, DJF,Department of Agricultural Systems, DIAS
Senior scientist Kristian Kristensen
Lisa Munk og Niels Erik Nielsen, KVL