forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Øget sundhed i økologisk svineproduktion

Salmonella og campylobacter i økologisk svineproduktion

Den øgede fokus på husdyrproduktionen og dyrevelfærd har betydet en øget interesse for økologisk produktion, udendørs husdyrbrug og andre alternative produktionssystemer, hvor der er lav dyreintensitet og gode muligheder for dyrene til at udtrykke naturlig adfærd. Generelt forventer forbrugeren også, at disse produkter har en højere mikrobiologisk kvalitet sammenlignet med produkter fra konventionelle produktionssystemer. Der er dog i dag ingen dokumentation for, at økologiske produkter har et lavere indhold af de almindelige zoonotiske bakterier (f.eks. Salmonella, Campylobacter og Yersinia).

Formålet med det ansøgte projekt, er at forbedre vores viden om risikoen ved udendørs svineproduktion i relation til spredning og persistens af Campylobacter og Salmonella infektioner. De specifikke mål vedrørende Salmonella er at undersøge overlevelse af Salmonella Typhimurium i jord og græs fra kontaminerede folde, brugt til udendørs svineproduktion, måling af infektiviteten af naturligt kontaminerede folde over tid, og - i tilfælde af høj infektivitet - evaluering af den patogen-reducerende effekt af jordbehandling. For termofile Campylobacter er formålet, at beskrive infektionsdynamikken over tid for naturligt forekommende Campylobacter infektioner i udendørs svin, inklusiv kolonisationstidspunkt, udskillesesniveau, artsfordeling i gruppen og i individer, interaktion med miljøet, samt den mulige ændring af forekomst og artsfordeling over tid og i relation det kontaminerede miljø.

Undersøgelserne vil blive gennemført i forsøgsfolde med økologisk fodrede smågrise. Eksperimentelt salmonellainficerede smågrise vil blive blandet med ikke inficerede smågrise med henblik på at følge spredningen af infektionen. I forbindelse hermed vil jordprøver blive undersøgt mht. fastlæggelse af kontaminationsniveauet. Efter to måneder bliver grisene slagtet og nye grise indsat på foldene. Dyr såvel som miljøprøver vil blive undersøgt for forekomst af S. Typhimurium ved kvantitative og kvalitative bakteriologiske metoder, ligesom dyrene vil blive fulgt gennem serologiske undersøgelser for Salmonella. På grundlag af resultater, opnået i den anden forsøgsperiode, vil der i tredje periode blive gennemført yderligere undersøgelser til belysning af smittespredningen. Disse vil, hvis der er opbygget et højt smitteniveau, omfatte undersøgelser af den smittereducerende effekt af pløjning.

En metode vil blive udviklet med henblik på at fastlægge den relative fordeling af C. jejuni og C. coli i fæcesprøver og efterfølgende isolation af den sjældnest forekommende species. De grupper af grise, der fungerer som kontrol for salmonella undersøgelserne, vil indgå i studier af infektionsdynamikken for naturligt forekommende campylobacterinfektioner hos udendørs grise. Grisene vil løbende blive undersøgt for naturlig kolonisation af Campylobacter, herunder bl.a. fastlæggelse af den relative forekomst af C. jejuni og C. coli. I tilknytning hertil vil også miljøprøver blive undersøgt for forekomst af thermofile campylobacter. Isolater fra grise og miljø vil blive species identificeret og serotypen fastlagt, hvorved infektionsdynamikken beskrives (antal forskellige stammer i de enkelte grise, persisterende smitte eller skift af typer gennem observationsperioden)

De opnåede resultater vil danne udgangspunkt for formulering af retningslinier for økologisk svineproduktion med henblik på at begrænse risikoen for zoonotiske infektioner. Resultaterne vil endvidere blive publiseret i internationale tidsskrifter. En stor del af de opnåede resultater vil være af kvantitativ karakterer, hvilket der pt. er stort behov for i forbindelse med udarbejdelse af risikoanalyse for zoonotiske infektioner i økologisk svineproduktion.

Projektperiode
2002-2004

Projektnummer og titel
II.10 Spredning af salmonella og forekomst af campylobacter i økologisk svineproduktion (SaCaFree)

ProjektLeder
Dorte Lau Baggesen, Danmarks Fødevareforskning, Bülowsvej 27, 1790 København F. Tlf.: 72 34 62 07
E-mail: dlb@dfvf.dk

Projektdeltagere
Eva Møller Nielsen og Annette Nygård Jensen, DFVF