forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Drivhusgasser og kvælstoffiksering i kløvergræs

Drivhusgasser og kvælstoffiksering i kløvergræs

Kløvergræs er en væsentlig del af sædskiftet i økologisk mælkeproduktion, og kløvergræsmarkerne afgræsses typisk en stor del af året. Undersøgelser viser, at kvægets urin og gødningsklatter medfører betydelig risiko for gas- eller vandbårne udledninger af kvælstof (N) til miljøet. Samtidig gør kløverets binding af atmosfærisk kvælstof (N2), at der er et højt N-niveau i jord-plante systemet.

Tilsammen giver dette risiko for store udledninger af kvælstofoxiderne nitrogenoxid (NO) og lattergas (N2O) til atmosfæren samt udvaskning af nitrat (NO3-).

I dette projekt udføres et eksperimentelt og modelbaseret arbejde for at bestemme størrelse, regulering og sammenhæng mellem N2O-frigivelse og N2-fiksering i kløvergræs under indflydelse af varierende dyretæthed og jordbundsforhold. Projektet vil give ny viden om de miljømæssige konsekvenser af økologiske dyrkningsformer baseret på kløvergræs. Kvælstoffiksering er desuden dårligt undersøgt på de mere sandede jorder. Projektet gennemføres på basis af tre delprojekter:

  • I delprojektet 1 bestemmes brutto-omsætningen af mineralsk kvælstof i rodzonen under afgræsset kløvergræs. Desuden undersøges sammenhængen mellem brutto-omsætning og produktion og tab af N2O og N2. Størrelsen af den biologiske kvælstoffiksering bestemmes, og græssets udnyttelse af det fikserede N2 undersøges. Forsøgene udføres med jordsøjler/lysimetre i indesluttede veldefinerede miljøer.

  • Delprojekt 2 har som formål at bestemme N2-fikseringen i kløvergræs med speciel fokus på bidraget fra rodbiomassen. Herudover bestemmes kvælstof-fikseringen i afgræsset kløvergræs på sandede jorder og tabet af N2O.

  • Formålet med delprojekt 3 er at tilpasse omsætningsmodellen FASSET for kvælstof i jord-plante-atmosfære systemet med henblik på simulering af N2O frigivelsen.

Projekttitel
I.13 Emission af drivhusgasser og kvælstoffiksering i kløvergræs (DINOG)

Projektleder
Per Ambus, Seniorforsker
Forskningscenter Risø, Afdelingen for Planteforskning
Postboks 49, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 77 41 52, Fax: 46 77 41 60
E-mail: per.ambus@risoe.dk

Projektdeltagere
Finn P. Vinther, Søren O. Petersen, Jørgen E. Olesen og Nick Hutchings, DJF, Mette Thyme, Risø