Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Oktober 2004 · nr. 5

Nye midler til bekæmpelse af skurv i økologiske æbler

Af Marianne Bengtsson, Ednar Wulff, KVL, Institut for Plantebiologi, Hanne Lindhard Pedersen, DJF, Forskningscenter Årslev, Klaus Paaske, DJF, Forskningscenter Flakkebjerg, Hans J. Lyngs Jørgensen & John Hockenhull, KVL, Institut for Plantebiologi

Æbleskurv, der forårsages af svampen Venturia inaequalis, giver store problemer for såvel økologiske som konventionelle frugtavlere. Svampen overvintrer i nedfaldne blade, hvorfra der om foråret afgives kønnede sporer (ascosporer) som spredes til ny-udsprungent løv i forbindelse med regn.

Sporerne spirer på bladoverfladen og vil forsøge at gennemtrænge bladets yderste lag (kutikula) og vokse mellem dette og bladets yderste cellelag. Disse bladinfektioner giver ophav til de ukønnede sporer (konidier), som også spredes og smitter flere blade og frugter i forbindelse med regn (Figur 1).

Figur 1. Spirende konidie af Venturia inaequalis på overfladen af et æbleblad (stregen vist i nederste højre hjørne er 0,01 mm lang).

Forebyggende sprøjtning

De fleste frugtavlere ser sig nødsaget til at sprøjte adskillige gange i vækstsæsonen, hvor ascosporerne udslynges (normalt april-juni), for at undgå en kraftig spredning af skurv i plantagen og dermed skurvpletter på frugten. Mange økologiske frugtavlere i Danmark sprøjter forbyggende med sprøjtesvovl lige før eller under regnbyger. Nogle af deres europæiske kollegaer har derimod stadig lov til at anvende de mere effektive kalksvovl- og kobbermidler.

Men der er stærkt brug alternative midler mod æbleskurv, da sprøjtesvovl ikke altid er effektivt, og brugen af kobber som plantebeskyttelsesmiddel i EU skal udfases fra 2006.

I FØJOII-projektet StopScab undersøger vi mulighederne for at anvende alternative bekæmpelsesmidler mod æbleskurv. Laboratorieundersøgelser og forsøg i klimakamre foregår på Institut for Plantebiologi, KVL, og afprøvning af udvalgte midler foregår under plantageforhold på DJF i Årslev (resultater fra plantageafprøvninger 2003 kan læses i FØJOenyt april 2004).

Alternative bekæmpelsesmidler

Bekæmpelsesmidler, der anvendes i økologisk frugtdyrkning, skal leve op til de økologiske principper. Der kan således være tale om alternative midler som plante-ekstrakter, essentielle olier, salte og eventuelt biologiske bekæmpelsesorganismer, der i øvrigt ikke må have skadelige bivirkninger på mennesker, dyr og miljø.

Olier, salte, mikroorganismer og naturlige forbindelser fra planter kan have en direkte hæmmende effekt på skurvsvampen. Virkningen kan bestå i at forhindre svampens sporer i at fasthæftes til bladoverfladen, eller at svampens sporer dræbes eller hæmmes i spiring og vækst, således at svampen ikke kan etablere sig i plantevævet. Dertil kommer, at forskellige forbindelser fra planter, men også olier, salte og mikroorganismer m.m., kan have en indirekte effekt ved at aktivere (inducere) plantens eget forsvar mod svampeinfektion (se artiklen i FØJOenyt juni 2004).

På KVL søger vi efter sådanne alternative bekæmpelsesmidler, både gennem litteratur-referencer, firma- og forsker-kontakter samt på diverse web-adresser, men også helt nye materialer og idéer inddrages. Planteekstrakter og olier anskaffes fra forskellige firmaer (bl.a. fra Nor-Natur Aps), mens andre planteekstrakter fremstilles egenhændigt. Planteekstrakterne kan være baseret på blade, blomster, frugter, frø, bark, stængler, rødder m.m. af plantearter forekommende i Danmark, men også fra plantearter fra udlandet.

De alternative midler afprøves direkte mod æbleskurvsvampen, både i laboratoriet og i klimakammer-forsøg på kunstigt smittede, små æble-frøplanter. Midlernes forbyggende og helbredende effekt bedømmes, ligesom vi undersøger om de virker som fungicid og/eller ved at inducere resistens. Behandlingerne sammenlignes med effekten af vand (kontrolbehandling) og sprøjtesvovl (referencencebehandling).

Nogle interessante ekstrakter og midler

Der har for år tilbage været rapporteret succes i Schweiz med anvendelse af et vandigt ekstrakt af vedbend (Hedera helix) til at bekæmpe æbleskurv under plantageforhold. Vedbend indeholder stoffer, der har fungicidvirkning over for sporer af V. inaequalis. StopScab projektet har inkluderet vedbend-ekstrakt i afprøvningen på DJF Årslev denne sommer, og forsøgene færdigopgøres ved høst. Mange andre planter indeholder lignende stoffer, fx sæbeurt (Saponaria officinalis), der i Tyskland har været rapporteret som effektiv til at bekæmpe skurv på små æble-frøplanter i væksthusforsøg.

Andre meget lovende naturlige produkter er ekstrakter af Citrus spp. Dog har det for nylig vist sig, at nogle færdig-fremstillede ekstrakter af grapefrugtkerner på det europæiske marked indeholder konserveringsmidler, der i sig selv er virksomme mod skurv, og som absolut ikke er tilladte i økologisk dyrkning. Derfor har disse produkter ingen interesse.

På KVL indsamles og afprøves fortsat ekstrakter og olier fra mange forskellige plantearter, og nogle af disse alternative midler viser interessante resultater. Flere af dem ser ud til at virke direkte på skurvsvampen, mens andre tilsyneladende virker indirekte. Resultater fra disse forsøg vil blive publiceret senere.

Forskning i alternative midler fortsætter i EU-regi

Det er naturligvis ikke nok kun at afprøve alternative midler i laboratorie- og klimakammerforsøg. Midlerne skal også være effektive under plantageforhold. Derfor har der været afprøvninger af udvalgte midler i 2003 og i 2004 under naturlige plantageforhold på DJF Årslev. Midlerne har været udsprøjtet (8-10 gange) i ascosporesæsonen. Hvis et middel viser sig effektivt under plantageforhold skal effekten på miljø, mennesker og dyr også vurderes. Og det skal undersøges, om det er økonomisk realistisk at producere og anvende midlerne i praksis.

Disse undersøgelser er dog ikke inkluderet i StopScab projektet, som udløber dette efterår (2004). Store dele af projektet fortsætter dog i et nyt EU-projekt, REPCO, der omhandler forskellige bekæmpelsesmetoder rettet mod æbleskurv og vinskimmel i henholdsvis økologisk æble- og vindyrkning.

I dette EU-projekt vil forskellige aspekter af anvendelsen af alternative midler blive vurderet med henblik på om det overhovedet er realistisk at anvende sådanne alternative bekæmpelsesmuligheder i fremtiden. Det er er håbet, at projektet ved afslutningen i 2007 vil bidrage med nye bekæmpelsesmidler og -metoder, som kan anvendes i økologisk æble- og vindyrkning.