Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2004 · nr. 3

Sen afpudsning begrænser angreb af kløversnudebiller

Udbyttet i hvidkløver falder, når planterne angribes af kløversnudebiller. Angrebet kan begrænses ved at afpudse kløveren senere end normalt, men risikoen er, at planterne udvikler sig svagt efter behandlingen. En ny prognose-model skal være med til at rådgive de økologiske avlere.


Læs artiklen


Økologiske landmænd fordeler sig ujævnt i Danmark

Omlægning til økologisk jordbrug er ujævnt fordelt mellem landets amter. Dette hænger sammen med faktorer som bynærhed, bedriftstyper og den regionale indsats, der er gjort for økologien. Men også på lokalt niveau er der en ujævn fordeling af de økologiske bedrifter. Det kan fx skyldes en negativ betydning af sociale barrierer for omlægning, men også en positiv betydning af ildsjæle blandt såvel producenter som rådgivere. Læs artiklen


Samme udvaskning af kvælstof ved økologisk og konventionel planteavl

Der udvaskes lige meget kvælstof fra økologiske og konventionelle planteavlsbrug. Det viser nye modelberegninger. Efterafgrøder er et effektivt middel til at begrænse udvaskningen, hvorimod der er begrænset effekt af at begrænse importen af gødning.

Læs artiklen


Stribedampning virker mod ukrudt

Dampning af jorden i afgrøderækker forud for såning kan erstatte manuel lugning i grønsagskulturer. FØJO arbejder nu med anden generation af et redskab til brug i marken. Status er, at der opnås en effektiv ukrudtskontrol, og at redskabsprincippet egner sig til praktisk anvendelse.

Læs artiklen


Bekæmpelse af æbleskurv ved brug af plantens egne forsvarsmekanismer

Sprøjtesvovl er ikke altid effektivt til at bekæmpe æbleskurv i økologisk frugtavl. Men svovl er det eneste middel, der er tilladt i Danmark. Et alternativ eller supplement er at udnytte plantens egne evner til at forsvare sig gennem induceret resistens. Projektet StopScab arbejder på at udvikle denne løsning. Læs artiklen


Resistente bygsorter og bedre sygdomsanalyse begrænser problemer med bladplet i økologisk såsæd

Resistente bygsorter begrænser udviklingen af bladplet i vækstsæsonen, hvorved også færre bygkerner inficeres. Derved startes en positiv spiral, der medvirker til at holde sygdommen nede. Den nuværende grænseværdi for acceptabel forekomst af bladplet i bygkerner er på 5 pct. Men nye metoder til sygdomsanalyse kan betyde, at grænseværdien i fremtiden kan hæves.

Læs artiklen


Ny EU forskning i kvalitet, sikkerhed og omkostninger i produktionen af økologiske og 'low input' fødevarer

EU finansierer et nyt integreret forskningsprojekt 'QualityLowInputFood', som skal forbedre kvalitet, sikkerhed og produktivitet i økologiske og 'low input' fødevarer hele vejen fra jord til bord. Læs artiklen


Kritisk undersøgelse af Kemink systemet til pløjefri dyrkning

Jordens frugtbarhed påvirkes forskelligt af komponenterne i Kemink Exact Jordbehandlingssystemet i danske markforsøg. Opkamning forbedrer jordens kvælstof-husholdning, mens jordløsning i vækstsæsonen skader afgrøden. Udbytterne påvirkes ikke af systemet i sin helhed, men der opstår problemer med ukrudt. Dette er nogle af konklusionerne i en kommende Ph.D. afhandling om Kemink systemet. Læs artiklen


Efterafgrøder kan forbedre planternes svovlforsyning

Efterafgrøder kan reducere udvaskning af svovl og forbedre synkroniseringen mellem svovls tilgængelighed og planternes behov. Frigivelsen af svovl fra efterafgrøder er dog ofte utilstrækkelig for afgrøder med et stort svovl-behov. Især hvis der anvendes bælgplanter som efterafgrøder, tilrådes det at anvende en supplerende svovlkilde. Læs artiklen

Revision af EU's øko-regler

Et nyt EU-projekt, Organic Revision, skal bidrage til at udvikle EU's regler for økologisk jordbrug. Projektet, skal give et overblik over de økologiske regler, arbejde med økologiske værdier og belyse specifikke problemstillinger for den økologiske praksis.

Læs artiklen


Brug minisommerbrak med omtanke

Minisommerbrak i kløvergræsmarker er blevet præsenteret som en effektiv metode til at bekæmpe kvik. Men effekten kan være kortvarig på grovsandet jord. Samtidig kan de mange harvninger medføre en betydelig udvaskning af kvælstof i brakperioden.

Læs artiklen


Vurdering af velfærd hos økologiske kalve

Kalves velfærd kan kortlægges med et nyt system, der viser besætningens styrker og svagheder som en let overskuelig figur. Systemet bygger på omkring 125 parametre, der vurderes i løbet af 1-1½ time.

Læs artiklen


Natursyn hos økologiske landmænd

Økologiske landmænds opfattelse af naturkvalitet stemmer ikke entydigt overens med de biologiske definitioner. Forskellen i måderne at anskue naturværdier på rummer både konflikter og muligheder.

Læs artiklen


Sortsforskel i optag af næringsstoffer, vækst og kerneudbytter af økologisk vårbyg

Bygsorter til økologisk dyrkning udviser stor forskel i vækst og optagelse af næringsstoffer. Sorter som Othega og Landora optager meget N, K og S, mens Brazil og Otira optager meget P, Mn, Zn og Cu.

Læs artiklen


Udbyttet i økologiske planteavlssædskifter bestemmes af kvælstof og ukrudt

Udbyttet i de langvarige forsøg med økologiske kornsædskifter begrænses hovedsageligt af kvælstofforsyning og af konkurrence fra ukrudtet. I vårbyg har ukrudtet i flere tilfælde reduceret udbyttet lige så meget, som gødskningen har øget det.

Læs artiklen


Kort nyt

Denne gang med bl.a.

  • nyt om FØJO III
  • workshops i QLIF og SAFO
  • markvandring på Årslev


Læs mere