Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · December 2005 · nr. 6

Kløvergræsmarker modvirker drivhuseffekten

Økologiske kløvergræsmarker, som primært skaffer kvælstof fra luften via kløverplanterne, udleder mindre lattergas end græsmarker, der gødes med handelsgødning. Det viser et ph.d-studie fra Risø, som for første gang måler hvor meget lattergas, der stammer fra biologisk fikseret kvælstof.

Læs artiklen


Drivkræfter bag landmænds til- og fravalg af økologisk drift

Positive oplevelser og faglig tilfredshed er vigtige drivkræfter for den økologiske landmand. Mangler disse elementer kan den økologiske drift opleves som bøvl i stedet for udfordringer. Dette kan medvirke til om økologien vælges fra eller til. Det er en af konklusionerne i en stor interview-undersøgelse blandt økologiske landmænd og rådgivere.

Læs artiklen


Kamme, der overvintrer, kan holde på jordens kvælstof

Jordkamme, opsat sent om efteråret, kan reducere udvaskningen af kvælstof henover vinteren. Det skyldes, at en del af vinterens nedbør løber ned langs siderne og ikke gennem kammene. Kammene skal opsættes sent, for at undgå for stor mineraliseringen af jordens kvælstof, der modvirker effekten af den mindre vandgennemstrømning.

Læs artiklen


Tendens til forskel i fjerpilning og brug af udeareal blandt afstamninger af høns

Ingen blandt otte afstamninger af høns udskilte sig tydeligt som den bedste i studier af fjerpilning og anvendelse af udearealer under økologiske forhold. Dog var der tendens til at nogle afstamninger kunne klassificeres som dårligere og andre som bedre.


Læs artiklen

Vekselvirkning mellem plantesygdomme påvirker sygdomsudviklingen

I en mark er der ofte flere sygdomsfremkaldende svampe samtidigt. Og vekselvirkninger mellem forskellige arter kan påvirke det totale sygdomsniveau. Markforsøg viser, at negative vekselvirkninger mellem skoldplet og bladplet i vårbyg kan reducere det totale sygdomsniveau i forhold til sygdommenes optræden enkeltvis. Derfor bør det samlede sygdomsbillede tages i betragtning ved dyrkningsmæssige tiltag, der sigter på at reducere sygdom i økologisk jordbrug. Læs artiklen

Økologi-kongres med åbne europæiske møder

Økologi-kongressen 30.-31. maj bliver en enestående mulighed for at følge udviklingen i dansk og europæisk økologi. Kongressen har inviteret ti EU-projekter om økologi, der formidler deres viden i en engelsk-sproget del af programmet. Denne del er åben for at bl.a. danske deltagere tilmelder egne indlæg inden 15. februar.

Læs artiklen med links til kongressens hjemmeside


Sundhed og velfærd hos økologiske søer i Danmark og nabolande

Økologiske grise døjer typisk med de samme problemer omkring sundhed og velfærd. Det viser en undersøgelse blandt 53 økologiske sohold i Danmark, Sverige, Holland og England. Dog findes der en række nuancer. Infektioner hos fravænnede grise var fx et begrænset problem i Sverige og England, hvor grisene hyppigt går udendørs.

Læs artiklen


Kort nyt

Denne gang med bl.a.
  • Oversættelse af principper for økologisk jordbrug
  • FØJO III forsinket
  • Invitation til workshop om såsæd

Læs mere