Nyhedsbrev fra FØJO | August · 2006

Skift til udskriftvenlig version

Vidensyntese om økologisk fiskeopdræt

Af Alfred Jokumsen, Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU)

Fisk er yngste skud på stammen indenfor dansk produktion af økologiske fødevarer. Den første danske økologiske regnbueørred landede således i frysedisken i september 2005, mens en del af vore nabolande dog havde økologisk fisk på spisesedlen for ca. 10 år siden.

Økologisk fiskeopdræt er en produktionsform med fokus på dyrevelfærd, miljø, fødevaresikkerhed og bæredygtighed. Produktionen tilgodeser fx fiskenes krav til gunstige iltforhold ligesom der tages hensyn til faunaen i det omgivende vandløb (recipienten). Fiskene må højest behandles med antibiotika én gang i deres levetid og det tilsigtes at begrænse ressourceforbruget under hensyn til naturens kredsløb.

Iltning
Foder
Recipient

Derfor er der en række konkrete fordele ved den økologiske produktionsform. Men særlig strenge krav til det økologiske foder gør det til en stor udfordring at opnå et reelt gennembrud for produktionen af økologisk fisk i Danmark.

Der opdrættes økologiske fisk i en række europæiske lande, men under mindre restriktive regelsæt end i Danmark. Disse forskellige krav til foder, miljø og veterinære forhold, sammenlignet med regelsættene i andre europæiske lande, stiller danske økologiske fisk i en uhensigtsmæssig konkurrence situation.

Forskning under FØJO III

Økologisk fiskeopdræt i Danmark er en ny og ikke tilstrækkelig gennemprøvet produktionsform, hvorfor der er behov for viden og udvikling med henblik på at styrke det økologiske opdræt. Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) har under FØJO III programmet fået mulighed for at stå i spidsen for projektet ORAQUA (Organic aquaculture – the linkage between sustainable production and superior products).

Projektet kan bidrage til at rodfæste økologisk fiskeopdræt i Danmark med forskning indenfor de mest kritiske områder i kæden, der forbinder økologisk foderproduktion, økologisk fiskeopdræt og forbrugeren. Projektet skal blandt andet undersøge forskellige økologiske fodertyper, herunder vegetabilske ingredienser, med hensyn til fordøjelighed, vækst og foderudnyttelse samt casestudier på økologiske dambrug.

Med henblik på at sikre høj kvalitet af økologiske fisk undersøges effekten af de økologiske fodertyper på produktkvaliteten. Disse undersøgelser omfatter smagspaneler, der skal bedømme fiskenes velsmag efter fodring med forskellige typer af foder.

Projektet udføres i et samarbejde mellem bl.a. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Akvakultur, Teknologisk Institut, KVL og fiskefoderfabrikken BioMar A/S.

Vidensyntesen

Forud for projektet, der ventes at starte i 2007, udføres nu en vidensyntese, der går mere i dybden med problemstillingerne indenfor økologisk fiskeopdræt såvel nationalt som internationalt og i europæisk perspektiv. Herunder en nærmere belysning og sammenligning af problemstillinger i forhold til regelsættene for økologisk opdræt i en række lande i Europa. Vidensyntesen udføres i regi af FØJO og afsluttes i løbet af efteråret. Ved at inddrage vidensyntesens resultater vil arbejdet i ORAQUA blive optimeret i forhold til at løse de udfordringer som økologisk fiskeopdræt står overfor.