Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · August 2003 · nr. 4

Bekæmpelse af æbleskurv i økologisk frugtavl

- kan plantekstrakter, biologisk bekæmpelse og induceret resistens anvendes?

John Hockenhull, Marianne Bengtsson og Hans J. Lyngs Jørgensen, KVL & Hanne Lindhard Pedersen, Rikke Nørbæk og Klaus Paaske, DJF

Æbleskurv forvoldes af svampen Venturia inaequalis og forårsager store afgrødetab og kvalitetsforringelse af økologisk dyrkede æbler i mange lande. I konventionel æbledyrkning udbringes store mængder fungicider for at bekæmpe æbleskurv. Mens kun sprøjtesvovl er tilladt til bekæmpelse af skurv i økologisk æbledyrkning i Danmark, er det i andre europæiske lande stadigvæk tilladt at anvende kobber, som er mere effektivt mod skurv. EU har dog planlagt at udfase anvendelsen af kobbermidler i økologisk æbleproduktion fra 2006. Der er derfor et stort behov for at finde alternative metoder, og forskningsprojektet StopScab har da også til formål at identificere nye materialer mod skurv i økologisk æbledyrkning.

Projektet, som i regi af FØJO gennemføres i samarbejde mellem KVL og DJF, har fire delmål: 1) Screening af midler for skurvbekæmpelse i væksthus, 2) Undersøgelser af bekæmpelsesmekanismer og vært-patogen interaktioner, 3) Plantageafprøvning af udvalgte midler, 4) Karakterisering af sekundære metabolitter i høstede æbler.

Væksthusscreeninger

Anvendelse af planteekstrakter, essentielle olier, kompost-te etc. har i andre vært-patogen systemer vist potentiale som alternative bekæmpelsesmidler over for flere plantesygdomme. Herudover er det velkendt, at antagonistiske mikroorganismer kan anvendes til biologisk bekæmpelse af både bakterie- og svampesygdomme. Aktivering af naturlige forsvarsmekanismer i værtsplanter med resistens-inducerere er ligeledes et velkendt fænomen og har været rapporteret i æble mod bakteriesygdommen ildsot.

Forskning i alternativ bekæmpelse af skurv med disse nævnte midler har indtil for nyligt ikke været videre udbredt. I projektet StopScab foregår screeningen ved hjælp af forebyggende eller kurative behandlinger på blade af unge pottede træer af sorten Jonagold dyrket i væksthus, og der smittes med konidier af V. inaequalis, dyrket på kunstigt medium. Efter 3-4 ugers inkubation vurderes effekten ved at bedømme symptomer på bladene.

Mekanismer

I de tilfælde, hvor et materiale udviser effekt over for skurv i væksthusscreeningerne, undersøges det nærmere om, der er tale om en direkte effekt (fungicidal/fungistatisk) eller om der er tale om en aktivering af værtsplantens naturlige forsvarsmekanismer (induceret resistens).

Infektionsstudier af svampen med og uden forudgående behandling med potentielle resistens-inducere foretages ved hjælp af lys- og fluorescensmikropskopi af smittede blade, der er blevet klarede og farvede. Forudsat en tillægsfinansiering vil molekylære undersøgelser af inducerede forsvarsresponser i æbleblade blive foretaget.

Plantageafprøvninger

I to vækstsæsoner testes udvalgte materialer under plantageforhold med naturlig smitte ved at behandle enkelttræer forebyggende eller kurativt, afhængigt af middel. PC-varslingsprogrammet RIMpro anvendes til at forudsige behandlingstidspunkter. Vurdering af skurvinfektioner på blade og frugter foretages efterfølgende. De første plantageafprøvninger er netop startet dette forår.

Karakterisering af sekundære metabolitter

I sidste fase af projektet vil det blive undersøgt, om behandlingerne i plantageafprøvningerne influerer på de høstede frugters sammensætning af sekundære metabolitter (især fenoliske forbindelser), som kan have en sundhedsfremmende effekt for mennesker. De fenoliske profiler vil blive bestemt ved bl.a. HPLC.

Perspektiver

Projektets hovedmål er som nævnt at finde nye bekæmpelsesmaterialer mod skurv for anvendelse i økologisk æbledyrkning. Det kan tillige forventes, at forskningen vil bidrage med ny viden om bl.a. æbleplantens naturlige forsvarsmekanismer over for skurvpatogenet V. inaequalis. Den videre udvikling af materialerne, så som formulering, optimering og udbringning, ligger ud over projektets nuværende økonomiske rammer.