Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · April 2004 · nr. 2

Økologisk sortsafprøvning af vårbyg

Af Jakob Willas Jensen, Afdeling for Sortsafprøvning, Danmarks JordbrugsForskning

Sortsforædlere og repræsentanter af vårbyg tilbydes gennem det officielle afprøvningssystem en uvildig evaluering af forskellige sorters udbyttepotentiale, dyrkningsegenskaber, kvalitetsegenskaber og modtagelighed for sygdomme, med henblik på dansk sortslisteoptagelse. Dette system er traditionelt bygget op om forsøg under konventionelle dyrkningsbetingelser. I en del af FØJO II projektet BAR-OF (Egenskaber ved sorter af vårbyg til økologisk dyrkning) undersøger vi hvilke egenskaber, der er specielt relevante for økologisk dyrkning, da disse egenskaber ikke nødvendigvis kommer til udtryk ved den eksisterende afprøvning. Et delmål med forsøgene er at opbygge en forsøgsprotokol til gennemførelse af økologiske sortsforsøg i vårbyg.

Sortsforsøgene

I årene 2002-2005 gennemføres en række økologiske sortsforsøg på økologiske værkstedsarealer ved Flakkebjerg, Jyndevad og Foulum. I 2002 og 2003 har endvidere været parallelle forsøg under konventionelle dyrkningsbetingelser (dog uden anvendelse af fungicider) på Flakkebjerg og Foulum. Der var henholdsvis 123 og 132 sorter og sortsblandinger i forsøgene i 2002 og 2003. Sorterne var for en stor dels vedkommende også i ordinær afprøvning til dansk sortslisteoptagelse ved Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte, eller i forsøg ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl. Yderligere var nogle sorter udvalgt som særligt interessante til økologisk dyrkning. Endelig deltog kombinationer af sorterne i en række sortsblandinger, nærmere omtalt i dette FØJOenyt.

I forsøgene i 2004 er 48 sorter og blandinger af vårbyg udvalgt, med henblik på afprøvning i to økologiske dyrkningssystemer. I det ene dyrkningssystem vil sorterne blive sået som dæksæd med en økologisk græsblanding (Ø22), og uden tildeling af gylle. I det andet system sås sorterne uden dæksæd, der gennemføres mekanisk ukrudtsbekæmpelse, og tildeles gylle. De detaljerede forsøgsplaner for 2003 og 2004 kan findes på nettet.

I forbindelse med forsøgene findes demonstrationsparceller (i én gentagelse), hvor navngivne typesorter og sortsblandinger kan ses. Der vil i vækstsæsonen være mulighed for at besøge forsøgene på økologiske værkstedsarealer på Jyndevad, Foulumgård og Flakkebjerg, i forbindelse med markvandringer i juni måned.

Egenskaber

I samarbejde mellem de involverede institutioner og afdelinger, der deltager i BAR-OF, er der identificeret en række egenskaber til beskrivelse af de økologiske sorter i vårbyg (Figur 1). Resultater fra de økologiske sortsforsøg i 2002 og 2003 kan findes på Internettet. I 2004 vil resultaterne løbende blive publiceret, så det fx er muligt at følge sygdomsudvikling gennem vækstsæsonen på de enkelte lokaliteter. Efter afsluttet vækstsæson opsummeres resultaterne i publikationen 'Sortsforsøg 2004', der udgives i slutningen af oktober.

Der er på Internettet ligeledes mulighed for at finde informationer om hvilke sorter, der er opformeret til økologisk dyrkning (Figur 2) og disse oplysninger kan findes på adressen www.sortinfo.dk. For samtlige af disse sorter er det fra afprøvningen i de økologiske sortsforsøg under FØJO II BAR_OF muligt at finde resultater for udbytte, dyrknings- og kvalitetsegenskaber samt modtagelighed for sygdomme.