Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · April 2005 · nr. 2

Øget indhold af fytoøstrogener i økologisk mælk og den biologiske betydning

Af Stig Purup, Jens Hansen-Møller, Kristen Sejrsen, Afd. f. Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, og Lars Porskjær Christensen, Afd. f. Råvarekvalitet, Danmarks JordbrugsForskning, samt Anne E. Lykkesfeldt, Afd. f. Brystkræft, Inst. f. Biologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, Henrik Leffers og Niels E. Skakkebæk, Afd. f. Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet

Plantestoffer i gruppen af fytoøstrogener udforskes i stigende grad, da videnskabelige data viser, at fytoøstrogener kan have sundhedsgavnlige egenskaber.

En række videnskabelige undersøgelser tyder på at fytoøstrogener kan virke forebyggende på udviklingen af sygdomme som kræft (bryst-, prostata-, og tyktarmskræft), hjerte-karsygdomme og knogleskørhed, samt andre hormon-afhængige tilstande som fx symptomer i forbindelse med overgangsalderen (Cornwell et al., 2004). Såvel epidemiologiske studier som eksperimentelle data fra dyreforsøg antyder sundhedsfremmende effekter af fytoøstrogener på de ovennævnte sygdomme. Der registreres således færre tilfælde af bryst- og prostatakræft i lande, hvor fytoøstrogener findes i store mængder i kosten.

Fytoøstrogener i form af forskellige kosttilskud har ligeledes været på markedet i både USA og flere EU lande i flere år. Baggrunden for fytoøstrogenernes positive effekter på menneskers sundhed er nærmere omtalt i Boks 1.

Fytoøstrogener fra bælgplanter

Fytoøstrogener findes i høje koncentrationer i bælgplanter som kløver, lupin og ærter. Men fytoøstrogener findes også i kornprodukter, nødder og frø samt i en række almindelige frugter og grøntsager.

Da bælgplanter i stort omfang anvendes som foder i den økologiske mælkeproduktion, er planter som kløver og lupin potentielle kilder til fytoøstrogener i mælk. Og mælken er i næste led en potentiel kilde til fytoøstrogener for de, der indtager mælk og mælkeprodukter.

Højere indhold af fytoøstrogener i økologisk mælk

I et projekt under FØJO II (WP 3 i projektet Rawmicheese) var formålet at sammenligne indholdet af fytoøstrogener i økologisk mælk og konventionel produceret mælk. Til undersøgelserne blev der i perioden 22.-25. oktober 2002 udtaget tankmælksprøver fra 17 forskellige gårde i Jylland. Af de 17 malkekvægsbesætninger var syv konventionelle og ti økologiske.

Indholdet af fytoøstrogener i mælkeprøverne blev målt ved en nyudviklet LC-MS/MS metode, hvor fytoøstrogenerne separeres ved væskekromatografi og identificeres og kvantificeres ved massespektrometri. Metoden er valideret ved brug af standard addition. Senere validering med isotop-mærkede stoffer kan muligvis rykke de absolutte måleværdier, men ikke deres indbyrdes forhold.

Resultaterne af det foreløbige forsøg viser store forskelle i indholdet af fytoøstrogener i økologisk og konventionel produceret mælk.

For eksempel var indholdet af fytoøstrogenet equol (Figur 1) som gennemsnit mere end fem gange højere i økologisk mælk end i konventionel produceret mælk (948 mod 169 nmol per liter). Indholdet af daidzein (Figur 2) var som gennemsnit mere end tre gange højere i økologisk mælk end i konventionel mælk (10,2 mod 3,1 nmol per liter).

Indholdet af både equol og daidzein varierede imidlertid meget mellem de forskellige gårde, men det var de samme seks økologiske gårde, der havde de højeste indhold af begge fytoøstrogener. Forskellene er sandsynligvis et resultat af forskelle i køernes fodring.

Indholdet af equol er specielt interessant

Equol er et fytoøstrogen, som har fået særlig opmærksomhed, på grund af hypoteser om dets specielle sygdomsforebyggende effekter. Equol findes ikke direkte i planter, men dannes af bakterier i menneskers tarmkanal ud fra stoffet daidzein. Det er imidlertid kun cirka en trediedel af befolkningen i den vestlige verden, der er i stand til at danne equol, sandsynligvis på grund af forskelle i vores bakterieflora i tarmkanalen. På denne baggrund er en af hypoteserne, at mennesker der kan omdanne fytoøstrogenet daidzein til equol måske kan have mindsket risiko for brystkræft (Sathyamoorthy & Wang, 1997).

Da mange mennesker ikke selv danner equol, er det højere indhold af equol i økologisk mælk derfor specielt interessant i relation til forebyggelse af fx kræftsygdomme.

Behov for flere undersøgelser

Der findes kun ganske få undersøgelser af indholdet af fytoøstrogener i komælk. Foruden vore foreløbige undersøgelser er der kun tale om resultater fra konventionelle malkekvægsbesætninger i Finland, Frankrig og Australien. Undersøgelserne viste varierende, men generelt lave koncentrationer af fytoøstrogener i overensstemmelse med vores undersøgelser af konventionel mælk.

Den australske undersøgelse viste imidlertid, at konventionel mælk udtaget i foråret fra køer på kløvergræs havde et indhold af equol på samme niveau som økologisk mælk fra de danske besætninger. Der er derfor behov for nærmere at undersøge indholdet i mælk fra både økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger i Danmark samt de fodringsmæssige faktorer af betydning for indholdet af fytoøstrogener.

Resultaterne fra vores pilotforsøg med 17 gårde er næppe repræsentative for alle økologiske og konventionelle malkekvægsbesætninger, da der er tale om en meget stor variation mellem enkelte besætninger (Figur 1 og Figur 2). Undersøgelserne omfatter endvidere kun et mindre antal af de mange forskellige fytoøstrogener.

For at forstå betydningen af fytoøstrogenerne for de potentielle sundhedsfremmende effekter af økologisk mælk, er det vigtigt at kende indholdet og de biologiske effekter af de forskellige fytoøstrogener i økologisk mælk. Da fytoøstrogenerne imidlertid altid er til stede i blandinger, er det også vigtigt at fokusere på de biologiske effekter af blandinger af fytoøstrogener. Det er endvidere vigtigt at vurdere de mulige interaktioner mellem fytoøstrogener og andre biologisk aktive stoffer i mælken, når den samlede sundhedsfremmende effekt af økologisk mælk undersøges.

Undersøgelserne omtalt i artiklen, og de mulige perspektiver i den videre forskning, vil blive nærmere omtalt på en workshop om sundhed og økologiske produktionsmetoder, der holdes den 27. maj 2005.

Referencer

Almstrup K, Fernández MF, Petersen JH, Olea N, Skakkebæk NE and Leffers H. 2002. Dual effects of phytoestrogens result in U-shaped dose-response curves. Environmental Health Perspectives 110, 743-748.

Cornwell T, Cohick W and Raskin I. 2004. Dietary phytoestrogens and health. Phytochemistry 65, 995-1016.

Sathyamoorthy N and Wang TTY. 1997. Differential effects of dietary phyto-oestrogens daidzein and equol on human breast cancer MCF-7 cells. European Journal of Cancer 33, 2384-2389.